Kopparindustrin inom EU

Kopparindustrin är en viktig aktör inom den europeiska ekonomin

I dag har Europa gruvverksamhet av koppar samt en sektor för smältning och raffinering (kopparproduktion) i världselit vad gäller ekonomisk effektivitet och miljöeffektivitet.

Svenska och finska företag har varit banbrytare i utveckling av ekoeffektiva gruvteknologier och metallurgiska processteknologier som används runt om i världen i dag. Faktum är att Norden är ett ledande expertiscentrum i branschen. I Europa finns en väletablerad halvfabrikatsektor, som förvandlar både primärkoppar och skrot till ett stort sortiment produkter i koppar och kopparlegeringar för användning inom en mängd olika områden. Innovationer, ett nära kundsamarbete och en lyhördhet för marknadens behov ligger bakom framgången för Europas halvfabrikatindustri. Det här har krävt investeringar i produktutveckling och forskning tillsammans med flexibla anläggningar anpassade för att tillgodose högt ställda kvalitetskrav. Den här sektorn består av knappt tjugo stora företag samt ett antal andra specialiserade aktörer med brett utbud, av vilka många kan erbjuda produkter i olika metaller med tillhörande legeringar. Totalt arbetar omkring 50 000 anställda inom den europeiska kopparindustrin.

Kopparindustrin inom EU

Koppars värdekedja börjar från gruvnäringen som står för brytning av naturligt förekommande malm som anrikas till koncentrat, där halterna av koppar, svavel och järnsilikat står för cirka 30% vardera. Därefter kopparproducenter som i smältverk och elektrolys förädlar koncentraten och återvunnet koppar till ren koppar. Slutligen halvfabrikattillverkarna som därefter omvandlar metallen, tillsammans med rent skrot, till produkter som tråd, stång, profiler, rör, plåt och band – produkter som sedan vidarebearbetas utmed värdekedjan.

Gruvor

År 2011 bröts cirka 855 000 ton koppar inom EU (källa: BGS), vilket stod för cirka 20% av den totala efterfrågan. De största gruvorna inom EU finns i Polen, Portugal, Spanien och Sverige.

Kopparproducenter (smältverk och elektrolys)

År 2011 uppgick den totala produktionen för EU:s då 27 medlemsländer till 2,7 miljoner ton raffinerad koppar, vilket var 14,7% av världsproduktionen (källa: ICSG). De största produktionsanläggningarna finns i Sverige, Finland, Tyskland, Polen, Spanien, Belgien och Bulgarien. Det nyaste smältverket startas i Serbien. Slutprodukterna från smältverk och elektrolys, kopparkatoder, smälts och gjuts sedan till tråd, profiler, rundgöt och valsgöt ofta på plats.

Ungefär 45% av råmaterialet till EU:s 28 medlemsländer köps på den internationella marknaden i form av kopparkoncentrat, blisterkoppar, anoder och återvunnet skrot. Återstoden, 55%, kommer från gruvor inom EU och internt återanvändning av uttjänta kopparprodukter.

Med globala världsmarknadspriser för metaller som är tillgängliga för alla via internationella råvarubörser, sådana som London Metal Exchange, står konkurrenskraften hos tillverkarna inom EU i direkt förhållande till den kostnadsbas de har. Det har blivit allt svårare för producenter inom EU att konkurrera på världsmarknaden när olika nya regelverk och krav inte är globalt lika. I dag sysselsätter sex smälterier inom EU cirka 10 000 anställda. Bara två av dem är till viss del integrerade i egen gruvverksamhet.

Halvfabrikattillverkare

Smältverks produkter, katoder, är det huvudsakliga utgångsmaterialet för tillverkarna av halvfabrikatprodukter. Med en tillverkning som är 50% mer än det tonnage som smältverk inom EU står för (2005/2006 var det dubbelt så mycket) måste halvfabrikattillverkarna importera katoder från utanför EU och/eller säkra tillgången till en betydande mängd rent skrot – det gäller bortåt 1 miljon ton årligen.

Delvis beroende på fortsatt svag byggsektor uppgick halvfabrikattillverkningen av produkter i koppar och kopparlegeringar till cirka 4,3 miljoner ton 2012 (källa: ICSG). Det är något mindre än en femtedel av världsproduktionen. Sortimentet av halvfabrikatprodukter är mycket brett och består främst av stång, profiler, tråd, rör, plåt och band. Användningsområdet är ännu mer diversifierat och omfattar sektorer som elektroteknik, fordon, byggnation, maskiner, skeppsbyggnad, flygplanen, automation och elektronik.

Tråd för elsektorn står för ungefär hälften av halvfabrikatproduktionen. Cirka 20 företag sysselsätter här runt 3 000 anställda. Inom området är skillnaden mellan producenterna stor – några är integrerade bakåt med ett smältverk, andra framåt med tråd- och kabelproduktion, medan en tredje grupp står för sig själva. Med både metall och tråd tätt knutna till priserna på metallbörsen är det här en sektor där konkurrensen är stor och där energikostnader och sociala kostnader betyder mycket för verksamheten.

Många fler företag arbetar inom sektorn för halvfabrikat. Runt 80 företag sysselsätter cirka 35 000 personer inom EU. Trettio av företagen har också gjuterier för gjutning av valsgöt, rundgöt och andra typer av göt för fortsatt tillverkning. Övriga köper sitt utgångsmaterial utifrån.

Många metaller kan användas för legering av koppar. Man beräknar att det finns drygt 400 olika legeringar tillgängliga på EU-marknaden. De vanligaste legeringselementen är zink, nickel, bly, tenn och silver. Varje legering erbjuder specifika egenskaper till kunder längre fram i tillverkningsflödet.