EU regelverk

Via ECI:s och Eurometauxs aktiviteter är den europeiska kopparindustrin engagerad i att arbeta med EU:s institutioner för att kunna hjälpa till i högst angelägna frågor, sådana som klimatförändring och resurseffektivitet. Samtidigt behöver industrin policies och åtgärder som säkrar dess konkurrenskraft och den arbetsmarknad som den genererar. Nyckelfrågor inkluderar utsläppshandel, genomförandet av REACH och prissättning av energi.

EU och medlemstaternas myndigheter antar allt mer komplexa bestämmelser som till exempel omfattar konsumenter och miljö, hälsa och säkerhet på arbetsmarknaden, industriprocesser och transport av avfall som innehåller metall. ECI är engagerad i att arbeta med myndigheter för att försäkra sig om att bestämmelserna som utfärdas erbjuder rättvisa regler för kopparproduktionen med tillgång till marknaden för kopparprodukter. En av ECI:s viktigaste uppgifter är att använda det otroligt breda forskningsmaterial som finns beträffande koppars påverkan på miljö och hälsa. Detta för att fylla i viktiga faktaluckor med hjälp av oberoende forskning och att sammanfatta den här kunskapen till användbar kommunikation.

The Copper Voluntary Risk Assessment (frivillig riskbedömning av koppar) och REACH-dossiern är de mest omfattande och aktuella analyserna som finns tillgängliga i världen. De är viktiga och uttömmande för industrin, för policyfattare och för tillsynsmyndigheter världen runt och en bra bas för framtida bestämmelser och standarder.

Kopparprodukter bidrar på ett avgörande och positivt sätt till att mildra klimatförändringar genom förbättrad energieffektivitet, lägre energiåtgång och genom att tillhandahålla hållbar teknologi. EU:s energimål 20/20/20 kan inte uppnås utan ökad användning av kopparprodukter.

Organisationen med säte i Bryssel ger service till och representerar metallindustrin, järn undantaget, i Europa.