Kopparhalter i Stockholms vattendrag

Statusklassning av svenska vattenförekomster

God status gällande koppar i Stockholms vattendrag

Sveriges vattenmyndigheter har gjort en omfattande statusklassificering av alla svenska sjöar och vattendrag, allt grundvatten och kustvatten. Samtidigt har de föreslagit miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram ifall miljökvalitetsnormer överskrids. Miljökvalitetsnormer kommer att resultera i gränsvärden för prioriterade ämnen inom vattenramdirektivet och riktvärden för att bedöma om vattenförekomsten når god ekologisk status, för s.k. särskilt förorenande ämnen, i vilken grupp koppar ingår i Sverige. Koppar är inte ett prioriterat ämne inom EU.

Kopparindustrin samarbetar med vattenmyndigheter för att utnyttja bästa tillgängliga vetenskapliga bakgrundsinformation och forskningsrön med syfte att tillämpa biotillgänglighet i kommande föreskrift och nästa statusklassificering som sker 2021.

Den nu presenterade statusklassificeringen baserar sig på riktvärden föreslagna i Naturvårdsverkets rapport 5799/2008. Riktvärdet för koppar är härlett från PNEC värdet (predicted no effect concentration) från den frivilliga miljö- och hälsoriskbedömningen, dock halverad med säkerhetsfaktor 2 eftersom svenska Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket befarade att sameuropeiska bakgrundsdata inte var tillräckligt testade för svenska organismer i Sveriges mjuka och sura sjöar och vattendrag samt i den känsliga Östersjön. Biotillgänglighetsprincipen var inte heller tillräckligt pålitligt enligt svenska myndigheter under den tiden.

Den statusklassificeringen som nu har gjorts tillämpar inte biotillgänglighet, utan baserar sig på löst haltgräns 4 µg/l för sötvatten, och 1,3 µg/l för Östersjön. I hela Sverige fanns det 15 sötvattenmätpunkter som inte uppvisade god status för koppar, enbart måttlig, men på dessa ställen beror den höga kopparhalten delvis på naturliga bakgrundshalter vars ursprung har att göra med mineralsammansättningen i berggrunden och delvis på historisk gruvverksamhet. Senare under arbetet har Länsstyrelser gjort expertbedömningar på ytterligare 100 ställen var det inte fanns mätdata att stödja klassificeringen och bedömt dessa måttliga. Totalt finns det över 23 000 mätpunkter i dataunderlaget. Vid närmare bedömning och genom att ta hänsyn till lokala vattenkvalitetsparametrar och biotillgänglighet finns det troligtvis få ställen där koppar verkligen kan förorsaka risk för vattenlevande organismer. I Östersjön fanns det 21 mätpunkter med måttlig status avseende koppar. Riktvärdet för koppar i Östersjön var tillämpat med säkerhetsfaktor 4 från det europeiska värdet 5,2 µg/l, men korrektur för halten av organiska ämnen i vattnet har inte gjorts. Eftersom halten av organiska ämnen i Östersjön är relativt hög, skulle beräkningen med formeln som presenteras i HVMFS 2015:4 på sida 11, punkt (5), leda till färre mätpunkter med måttlig status även i Östersjön.

Vattendrag runt Stockholm visar genomgående god status vad gäller koppar. Länkar till vattenområden runt Stockholm och deras statusklassning (VISS/Vatteninformationssystem Sverige/Vattenmyndigheter):
Mälaren-Riddarfjärden: http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE658020-162623
Mälaren-Årstaviken: http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE657834-162783
Norrström: http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE658086-162898
Strömmen: http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE591920-180800
Lilla Värtan: http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE658352-163189

Kopparindustrin kommer att fortsätta att bidra och samarbeta med forskare i de nordiska länderna för att skapa fler forsknings- och valideringsresultat för riskbedömningsmetoder särskilt i nordiska förhållanden och för nordiska organismer.

Nya metoder för riskbedömning

Tidigare inriktades miljöriskbedömningar oftast på totalhalter av metaller i vatten, mark och sediment. I dag vet man att totalhalten inte ger en realistisk bild av metallens miljöpåverkan. De nya bedömningsmetoder som har utvecklats i samarbete mellan forskare, myndigheter och industrin tar hänsyn till biotillgängligheten. Läs mer.