Återvinning

Europas efterfrågan på koppar möts av ökande återvinning

Enligt International Copper Study Group (ICSG) kommer 45% av det europeiska kopparbehovet från återvunnet material. Det visar att återvinningen av koppar ständigt ökar. Den här vinn-vinnsituationen gör att vi kan klara av den ökade efterfrågan på metallen, samtidigt som miljöpåverkan minskar och tillgången på koppar ökar för kommande generationer. En dator innehåller cirka 100 gram koppar, en genomsnittlig bostad runt 100 kg och en vindturbin 5 ton. Mot bakgrund av att koppar helt kan återvinnas och användas igen och igen utan att prestandan försämras ligger det i vårt intresse att se till att både produkter och skrot tas tillvara på ett bra sätt när de/det inte används längre. Koppar från en smartphone kan faktiskt vid ett senare tillfälle bli till en del av materialet i vattensystemet i en bostad.

Återvinning har blivit en viktig del av värdekedjan. Resurserna stannar kvar lokalt, lokala jobb skapas, deponering sparas in och det inspirerar också till återvinning av andra material. En nordisk mässingtillverkare Nordic Brass Gusum producerar mässing nästan fullständigt av återvunnet skrot. År 2011 återanvändes 2,1 miljoner ton koppar i EU – en ökning med 12% på ett år. Ökningen omfattade produkter som tjänat ut och skrot som återvunnits direkt i industrin (direktsmält). Ökningen av återvunnen koppar är i sin tur resultatet av ökad global användning av metallen.

Koppar finns överallt i den utrustning som det moderna samhället är beroende av. Det handlar om högteknologiska produkter, elektriska installationer, motorer, utrustningar för solenergi och vackra byggnader. Läs mer i avsnittet som handlar om användningsområden.

Sedan mitten av 1960-talet har den globala efterfrågan på raffinerad koppar ökat med drygt 250% (från 5 miljoner till 20 miljoner ton). Gruvproduktionen anpassas för att möta den ökade efterfrågan. Det ökade framtida behovet av koppar kräver att metallen i ännu högre utsträckning återvinns och återanvänds. Betydande investeringar krävs också inom gruvdriften.

Källa Glösser 2013

Återvinning sparar energi och CO2

Återvinning av koppar är ett mycket effektivt sätt att återföra ett värdefullt material till det ekonomiska systemet. Energiåtgången vid återvinning är upp till 85% lägre jämfört med produktionen av primärkoppar. För hela världen betyder det en inbesparing av elenergi på 88 miljoner MWh och 30 miljoner ton lägre utsläpp av CO2.

En omfattande studie av lager, flöden och återvinningsgrader för koppar har gjorts av Fraunhofer Institute i Tyskland. Den här komplexa undersökningen som tagit tre år att göra har resulterat i mycket bättre förståelse från samhällets sida för hur koppar används och återanvänds.

More