News

 

Categories

Den internationella designtävlingen uppmanar unga designers, planerare, arkitekter, ingenjörer och studerande runtom i Europa att undersöka och utnyttja egenskaperna hos materialet koppar som är oumbärliga i vårt moderna samhälle. Årets tema är kopparens bidrag till en hållbar framtid. Bekanta dig med tävlingen och delta med ditt eget arbete.

Italiens kopparförening arrangerade i samarbete med European Copper Institute tävlingen, som belönar designers och unga talanger från olika håll i världen. Den röda metallens oräkneliga värdefulla egenskaper och visuella dragningskraft framkom i över 300 produkter, från vardagsprodukter till medicinska tillämpningar och hushållsföremål. Läs mera om vinnaren.

European Copper in Architecture är en tävling som presenterar vackra tilltalande byggnader och byggnadsprojekt där koppar och dess legeringar har använts som material på tak, ytbeläggning eller i övriga arkitektoniska element. Lär dig känna fina tävlingskandidaterna och rösta på din favorit.

Samma metallhalt kan orsaka problem för vattenorganismer i ett vattendrag, men vara säker i ett annat. Detta beror på att metallernas toxicitet för organismer varierar enligt vattnets fysikalisk-kemiska parametrar. De viktigaste av dessa är pH, kalcium och upplöst organiskt kol. Bio-met beräknar de biotillgängliga MKN-halterna för nickel, koppar, zink och även för bly enligt EU vattenramdirektivets och svenska SFÄ (särskilda förorenande ämnen) ramverk, med ett klick!

Envix har på uppdrag av SCDA i föreliggande PM gjort en genomgång avseende rådande bakgrunds-/referenshalter av koppar i Sveriges ytvatten. Problematiken om Total Risk Approach och Added Risk Approach diskuteras, samt motivering av användningen av en säkerhetsfaktor. Man kan förvänta sig att tillämpning av en bedömningsgrund för koppar om 0,5 μg/L biotillgänglig koppar i de flesta fallen kommer visa värden under normen, men i ett högst relevant antal fall kommer normen överskridas p.g.a. rådande bakgrundshalter och utan att uppenbar antropogen verksamhet kan kopplas till överskridandet.

Grafiker och statistik om kopparhalter i vattendrag, avloppsslam och åkermark jämfört med gällande gränsvärden, som visar att det inte finns några verkliga problem förorsakat av koppar som Svanen miljömärkning, Byggvarubedömning och Svenskt Vatten hänvisar till.