Broschyrer och rapporter

Att se bortom gränserna

Koppas bidrag till hållbar utveckling. En miljöprofil över produktion, användning och återanvändning av kopparprodukter. LCA-studien ger relevant information om kopparplåt, rör, tråd och katoder till bland annat de som vill genomföra egna livscykelanalyser och kravställare inom tillverkningsindustrin.

Download document

Fakta om koppar

En nyanserad och saklig bild av koppars betydelse – som en av de mest mångsidiga resurserna på vår planet.

Download document

Miljöfakta om koppar i arkitektur

Koppar har en lång livslängd tack vare sin korrosionshärdighet, som med stor marginal övertträffar de flesta andra takmaterial. Korrosion och avrinning med dagvatten är inte samma sak. Mängden koppar som rinner av är i verkligheten väldigt liten, och att när vattnet kommer i kontakt med mark eller strukturer av t.ex. betong runt byggnaden, binds koppar snabbt upp i svårlösliga föreningar. Att välja koppar inom arkitekturen är tryggt.

Download document

Livscykelinventering och återvinning av koppar

Hur kommer återvinning av koppar in i livscykelinventeringen? Tackling recycling aspects in en15804; Leroy, C. Thomas, J-S. Avery, N. Bollen, J. and Tikana, L. International Symposium on Life Cycle Assessment and Construction July 10-12, Nantes, France (på engelska)

Download document

Tung- och lättmetaller

Koppar är en av de livsnödvändiga tungmetaller som inte är miljöfarliga. Ordet ’tungmetall’ beskriver att en metall har en hög vikt för sin volym, inte hur toxisk metallen är.

Download document

Koppars EU riskbedömming

Rapporten slår fast att användning av kopparprodukter inte förorsakar risker för människan eller miljön och att kopparhalterna i allmänhet ligger långt under beslutade gränsvärden. Detta gäller för koppar i dricksvatten, avloppsreningsslam, vattendrag, sediment i marina miljöer och flodmynningar samt i mark.

Download document

Testing the Biotic Ligand Model for Swedish surface water conditions

Biotillgänglighet i vattenmiljö. IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt BLM-modellens (en matematisk modell för att beräkna biotillgäglighet) tjänlighet i svenska ytvatten (på engelska).

Download document

Vackra, hållbara och miljövänliga metaller

Koppar och zink är svartlistade på flera svenska miljöförvaltningars listor. EU säger däremot att metallerna är okej att använda. Plåt och Vent magasinet 2012-03-09

Download document

Vad tar den koppar som frigörs från koppartak vägen?

Avdelningen för Korrosionslära vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm har de senaste 20 åren utfört tvärvetenskaplig forskning och fått fram fakta som visar processen för frigörelse av bland annat koppar från metall till miljö. Bygg & Teknik Nr 4 2009, Inger Odnevall Wallinder, Yolanda Ullmann, Avd. Yt- och korrosionsvetenskap, KTH, Pia Dromberg, Stockholm Vatten VA AB

Download document