Broschyrer och rapporter

Surface appearance of copper-based materials at unsheltered marine conditions

Forskningsrapport från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, som illustrerar utvecklingen av patinaytan på koppar och dess legeringar, som tak och fasad, i marin miljö, vid olika avstånd från havet under 5 års tid.

Download document

How copper & copper alloy surface appearances evolve

En broschyr med verkliga byggnader med koppar- och kopparlegeringbyggnader, direkt efter byggandet och några år senare.

Download document

Copper in architecture

En broschyr till arkitekter om koppars egenskaper och användning.

Download document

Environmental facts about copper in architecture

Koppar har en lång livslängd tack vare sin korrosionshärdighet, som med stor marginal övertträffar de flesta andra takmaterial. Korrosion och avrinning med dagvatten är inte samma sak. Mängden koppar som rinner av är i verkligheten väldigt liten, och att när vattnet kommer i kontakt med mark eller strukturer av t.ex. betong runt byggnaden, binds koppar snabbt upp i svårlösliga föreningar. Att välja koppar inom arkitekturen är tryggt (på engelska).

Download document

Att se bortom gränserna

Koppas bidrag till hållbar utveckling. En miljöprofil över produktion, användning och återanvändning av kopparprodukter. LCA-studien ger relevant information om kopparplåt, rör, tråd och katoder till bland annat de som vill genomföra egna livscykelanalyser och kravställare inom tillverkningsindustrin.

Download document

Fakta om koppar

En nyanserad och saklig bild av koppars betydelse – som en av de mest mångsidiga resurserna på vår planet.

Download document

Miljöfakta om koppar i arkitektur

Koppar har en lång livslängd tack vare sin korrosionshärdighet, som med stor marginal övertträffar de flesta andra takmaterial. Korrosion och avrinning med dagvatten är inte samma sak. Mängden koppar som rinner av är i verkligheten väldigt liten, och att när vattnet kommer i kontakt med mark eller strukturer av t.ex. betong runt byggnaden, binds koppar snabbt upp i svårlösliga föreningar. Att välja koppar inom arkitekturen är tryggt.

Download document

Livscykelinventering och återvinning av koppar

Hur kommer återvinning av koppar in i livscykelinventeringen? Tackling recycling aspects in en15804; Leroy, C. Thomas, J-S. Avery, N. Bollen, J. and Tikana, L. International Symposium on Life Cycle Assessment and Construction July 10-12, Nantes, France (på engelska)

Download document

Tung- och lättmetaller

Koppar är en av de livsnödvändiga tungmetaller som inte är miljöfarliga. Ordet ’tungmetall’ beskriver att en metall har en hög vikt för sin volym, inte hur toxisk metallen är.

Download document

Koppars EU riskbedömming

Rapporten slår fast att användning av kopparprodukter inte förorsakar risker för människan eller miljön och att kopparhalterna i allmänhet ligger långt under beslutade gränsvärden. Detta gäller för koppar i dricksvatten, avloppsreningsslam, vattendrag, sediment i marina miljöer och flodmynningar samt i mark.

Download document